Czym jest inwestowanie krótkoterminowe

Każdy przedsiębiorca posiadający określony kapitał zastanawia się, w jaki sposób może go bezpiecznie pomnożyć. Sposobów, aby wygenerować zysk, jest naprawdę wiele! Chcąc inwestować i osiągać z tego tytułu zyski, można wybierać spośród dwóch grup inwestycji. To inwestycje krótkoterminowe oraz długoterminowe. Obydwa rodzaje inwestycji stanowią opłacalne formy handlu papierami wartościowymi i wiele osób związanych z rynkiem inwestycji decyduje się na korzystanie z możliwości, jakie dają obydwie formy. Jakie są rodzaje inwestycji krótkoterminowych, na czym polegają i czy warto zdecydować się na któryś z ich rodzajów?

Inwestycje – co to takiego?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje określa się aktywa nabyte w ramach działalności w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości dokonywanego w czasie. Aktywa to według ustawy zasoby majątkowe o określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości doprowadzą do wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych. Zgodnie z tą definicją inwestycjami krótkoterminowymi mogą być przychody uzyskane w formie odsetek, udziałów w zyskach i innych korzyści, np. z transakcji handlowych – aktywa finansowe, nieruchomości, wartości prawne i niematerialne będące własnością określonych podmiotów w celu uzyskania korzyści finansowych.

Warto wziąć pod uwagę, że najważniejszym warunkiem, aby dane aktywa zostały uznane za inwestycję krótkoterminową, jest spełnienie jednego z następujących warunków: termin wymagalności musi wynosić mniej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego lub musi zostać przeznaczony do obrotu w ciągu najbliższego roku finansowego. W drugim przypadku termin wymagalności pozostaje bez znaczenia. Inwestycje krótkoterminowe to m.in.: udziały, akcje, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, papiery wartościowe czy udzielone pożyczki. Czym cechuje się każda z tych grup?

  • Akcje – to papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne. Potwierdzają prawo do zasobów majątkowych spółki. Funkcjonujące akcje mogą zostać wystawione na daną osobę lub okaziciela. Różnica pomiędzy dwoma rodzajami polega na konieczności wpłacenia całkowitej kwoty z tytułu nabycia danych akcji w przypadku akcji na okaziciela – w przypadku akcji imiennych nie ma takiej konieczności.
  • Udziały – pod tym hasłem kryje się np. gotówkowy lub rzeczowy wkład pieniężny wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki osobowej lub spółdzielni. Udziały mają na celu pokrycie np. nabytego w jednostce kapitału zakładowego.
  • Inne papiery wartościowe – takie jak obligacje, certyfikaty inwestycyjne, skrypty dłużne, bony komercyjne itp., jeśli termin wymagalności nie przekracza 12 miesięcy.
  • Środki pieniężne lub inne aktywa pieniężne – do tej grupy zaliczamy gotówkę znajdującą się w kasie i na rachunku bankowym spółki. Inne środki pieniężne to np. lokaty terminowe, czeki i weksle zastawne, depozyty, bony skarbowe itd.
Polecane  Kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu? To prostsze, niż myślisz

Inwestycje krótkoterminowe – jak się je wycenia?

Wycenę inwestycji krótkoterminowych uzależnia się od kilku czynników. Najważniejszy stanowi fakt, czy daną jednostkę obowiązuje badanie bilansu poprzez biegłego rewidenta. Jeśli tak, to inwestycje z grupy inwestycji krótkoterminowych wycenia się wyłącznie na podstawie ceny nabycia będącej wartością godziwą składników majątku. Na cenę nabycia składają się także wszystkie dodatkowe koszty związane z zakupem.

Inwestycje krótkoterminowe – dla kogo?

Kto może inwestować? Z jednej strony – każdy. Z drugiej jednak inwestowanie wiąże się z koniecznością poświęcenia m.in. czasu. Inwestowanie krótkoterminowe wymaga dość dużego zaangażowania – mowa o codziennym poświęceniu co najmniej ok. 2-3 godzin. Wynika to z faktu, że otwarcie rynków amerykańskich jest zwykle najlepszym czasem na wykorzystanie zmian cen, które potrafią być dość znaczące. Wraz z upływem czasu podczas dnia aktywność giełdowa obniża się. Dla uzyskania najlepszych efektów warto nie tylko systematycznie działać na giełdzie, ale też na bieżąco analizować codzienne i tygodniowe transakcje, co pozwoli wyciągnąć wnioski dotyczące rynkowych tendencji. W zależności od możliwości i zaangażowania ogólny czas potrzebny na inwestowanie krótkoterminowe to nawet 40 godzin tygodniowo, co na dobrą sprawę daje wymiar drugiego pełnego etatu, a więc oznacza naprawdę duży nakład czasu poświęconego na inwestowanie. Gra na giełdzie wymaga od inwestorów dużego opanowania, spokoju i braku impulsywności – impulsywne decyzje mogą doprowadzić do dużych strat.

Polecane  Obligacje indeksowane inflacją – wszystko, co warto wiedzieć

Inwestycje krótkoterminowe czy długoterminowe – co się bardziej opłaca?

Porównywanie opłacalności inwestycji krótkoterminowych z długoterminowymi mija się z celem, bowiem specyfika tych dwóch rodzajów inwestycji jest zupełnie inna na przeróżnych poziomach. Pierwszą i ogromną różnicę stanowi fakt, że te rodzaje inwestycji wymagają zupełnie innego wymiaru i formy zaangażowania osoby inwestującej. Podczas gdy inwestując krótkoterminowo, należy codziennie spędzać czas na analizach tendencji rynkowych i podejmowaniu decyzji, to w przypadku inwestycji długoterminowych wystarczy od czasu do czasu poświęcić czas tej kwestii. Między innymi z tego powodu ciężko porównywać zwrot z inwestycji krótkoterminowej i długoterminowej. Jedną z zalet handlu krótkoterminowego jest szybkie pomnażanie dochodów, jednak ciężej jest tym sposobem zgromadzić duży kapitał. Osoby inwestujące długoterminowo mogą osiągać duże zyski z inwestycji przy niewielkich stopniach zwrotu, podczas gdy inwestorzy krótkoterminowi generują duży procent zwrotu na niewielkich kwotach. Chcąc więc rozpocząć przygodę z giełdą, warto najpierw odpowiednio przygotować się merytorycznie i psychicznie i wybrać formę inwestycji, która najbardziej odpowiada indywidualnym preferencjom. Inwestowanie nie powinno być bowiem liczeniem na szczęście, a podejmowaniem przemyślanych decyzji i przewidywaniem ich rezultatów. Tylko w ten sposób można zbudować poważne zyski, które w przyszłości pozwolą na bezpieczne pomnażanie majątku i zbudowanie fundamentu pod kolejne poważne inwestycje.

Źródła:

  • https://www.opcje24h.pl/inwestowanie-dlugoterminowe-a-krotkoterminowe-wady-i-zalety/
  • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-inwestycje-krotkoterminowe-co-do-nich-zaliczamy
  • http://bombowaksiegowa.pl/rach_fin/inwestycje-dlugo-czy-krotkoterminowe/